TERMOORGANIKA Czyścik do aplikatora kleju poliuretanowego i piany 500ml

Preparat służący do czyszczenia aplikatora po zastosowaniu kleju poliuretanowego i piany.

21.90 

Opis

Czyścik do aplikatora przeznaczonego do kleju poliuretanowego TO-KPS, który służy do przyklejania styropianu (EPS) do podłoży mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do drewna, metali, membran bitumicznych.

Dane Techniczne

Wygląd Aerozol: w pojemniku ciśnieniowym – bezbarwna ciecz;
Zapach Lekko gryzący, aromatyczny
Próg zapachu 47,5 mg/m3 (dla acetonu)
pH Brak danych
Temperatura wrzenia -42 oC do 0 oC ( dla gazu propan / butan / izobutan ) 56,05- 56,5 oC (dla acetonu )
Temperatura zapłonu -80 oC ( dla gazu propan / butan / izobutan ) -17 oC ( dla acetonu )
Szybkość parowania Brak dostępnych danych
Palność (ciało stałe/gaz)Aerozol skrajnie łatwopalny
Granice wybuchowości dolna : 1,5% obj. (dla gazu propan / butan / izobutan ) górna: 10,9% obj. (dla gazu propan / butan / izobutan ) dolna : 2,5% obj. (dla acetonu ) górna: 14,3% obj. (dla acetonu )
Prężność par w 20oC 1200 – 7500 hPa ( dla gazu propan / butan / izobutan ) 233hPa ( dla acetonu )
Gęstość par 2,0 (wzgl. powietrza dla acetonu)
Gęstość względna ok. 0,82 – 0,83 (dla wody 1,0 g/cm3) dla mieszaniny
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: Większość rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału noktanol/woda -0,24 dla acetonu
Temperatura samozapłonu 465oC dla acetonu
Temperatura rozkładu Brak danych
Lepkość 0,33 mPa*s (w temp 20oC dla acetonu)
Własności wybuchowe Brak danych
Właściwości utleniające brak danych, unikać mieszania zawartości puszki z innymi chemikaliami

Karta techniczna

Download

TERMOORGANIKA Czyścik do aplikatora kleju poliuretanowego i piany 500ml

Preparat służący do czyszczenia aplikatora po zastosowaniu kleju poliuretanowego i piany.

×